درباره ما

شرکت مهندسین مشاور در ابنیه هنر پرهون فعالیت خود
را با همت گروهی از متخصصان و کارشناسان از سال هفتاد و
هشت آغاز نمود، این شرکت فعالیت خود را در زمینه های
طراحی، نظارت و مدیریت پروژه گسترش داد و در شهرهای مختلف
در ایران به ارائه خدمات مهندسی پرداخت. این تجارب و
توانمندی ها سبب گردید که شرکت موفق به اخذ رتبه بندی در
گرایش ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و نظامی
گردید. هم اکنون شرکت به پشتوانه تجارب گرانبها و نیروی
انسانی کارآمد با افق فعالیت در عرصه های فرا منطقه ای
حرکت می کند.